باز فکر کرد !

درخواست حذف این مطلب
گفته بودم اگه فکر کنه خطرناک میشه !رفت فکر کرد و اومد و بهم گفت که با این شرایط بره بهترهدیگه بدتر از این نمیشهیکی از بهترین همکارای منه و به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم که برهبا تمام خواهش ازش خواستم و قول گرفتم که نره و منصرفش بهش حق میدم که زیر سنگینی این بار کم بیارهدختر به این ظرافت و مهربونی ، حقش این نبود که من باهاش اینجوری .اومد و روبروم نشستمثل همیشه "جذاب" و "تکرار نشدنی" بودنمیدونم چرا همیشه برای من تازه ست.هنوز وقت ن به چهره ش زل بزنم و ترکیبات صورتش رو یکی یکی ببینم ! نمیدونم چرا ولی دستاش رو خوب دیدم زیبا و نه و دلرباکلا جزییات قیافه ش رو روم نشده ببینم ولی از یه چیز مطمینم : ترکیب اجزای قیافه ش دیوانه کننده س !